စက်မှုလုပ်ငန်းအင်ဂျင်နီယာဌာန

စက်မှုလုပ်ငန်းအင်ဂျင်နီယာဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်သော ဆရာ/ဆရာမစာရင်း

စဉ်အမည်ရာထူး
၁။ဒေါ်ယဉ်မွန်မွန်ကိုကထိက
၂။ဒေါ်လှလှမြင့် ကထိက