အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ပြင်ဦးလွင်) သို့ ၂၀၂၂-၂၃ ပညာသင်နှစ် ဒီဇင်ဘာ ဝင်ခွင့်ရရှိသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ (၂၁၇)ဦး စာရင်းအား (၃၀-၁၁-၂၀၂၂) တွင် ထုတ်ပြန်ကြေငြာပြီးဖြစ်ပါသည်။

ဝင်ခွင့်ရကျောင်း သား ကျောင်း သူများ သည် (၁-၁၂- ၂၀၂၂) မှ စတင်၍ ကျောင်း အပ်နှံနိုင်ပြီး ၊ ကျောင်း စတင် တက်ရောက်နေကြပြီဖြစ်ပါသည်။

ကျောင်း အပ်ရန် နောက်ဆုံး သတ်မှတ်ရက်မှာ ( ၂၁-၁၂- ၂၀၂၂) ဖြစ်ပါသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *